BECA DE FORMACIÓ MUSEU DÁMASO NAVARRO 2020

BECA DE FORMACIÓ
MUSEU DÁMASO NAVARRO 2020

En la vila de Petrer, a 10 de desembre de 2019, es van reunir els components de la comissió qualificadora per a la concessió de la beca de formació del Museu Arqueològic i Etnològic Municipal Dámaso Navarro per a l’any 2020. Les bases que regeixen la convocatòria van ser aprovades en la Junta de Govern Local del 20 d’octubre de 2019, i en el punt 5 d’aquestes bases s’indiquen els mèrits avaluables i les puntuacions a atorgar:

A) Expedient acadèmic personal de la llicenciatura o grau, de 0 a 10 punts.
B) Estudis de postgrau (màster i doctorat), màxim 3 punts.
C) Realització de cursos, jornades, tallers o pràctiques especialitzats durant la carrera en anys posteriors que tinguen relació amb Història, Arqueologia, Art, Museología, Etnologia i Patrimoni, de 0 a 6 punts.
D) Altres mèrits relacionats amb la matèria objecte d’aquesta convocatòria com són experiència professional, beques, publicacions, de 0 a 6 punts.
E) Coneixements de valencià: grau elemental (B1), 1 punt; (B2), 1.5; grau mitjà (C1), 2 punts; grau superior (C2), 3 punts.
F) Coneixements d’informàtica (cursos certificats), de 0 a 2 punts.
G) Altres titulacions oficials i mèrits que no constituïsquen requisit per a la concessió de la beca, de 0 a 2 punts.

Després de la comprovació de l’expedient acadèmic i del curriculum vitae de cadascun dels aspirants, la puntuació obtinguda és la que es presenta de manera provisional en la següent taula.

En la vila de Petrer, a 10 de desembre de 2019, es van reunir els components de la comissió qualificadora per a la concessió de la beca de formació del Museu Arqueològic i Etnològic Municipal Dámaso Navarro per a l’any 2020. Les bases que regeixen la convocatòria van ser aprovades en la Junta de Govern Local del 20 d’octubre de 2019, i en el punt 5 d’aquestes bases s’indiquen els mèrits avaluables i les puntuacions a atorgar:

A) Expedient acadèmic personal de la llicenciatura o grau, de 0 a 10 punts.
B) Estudis de postgrau (màster i doctorat), màxim 3 punts.
C) Realització de cursos, jornades, tallers o pràctiques especialitzats durant la carrera en anys posteriors que tinguen relació amb Història, Arqueologia, Art, Museología, Etnologia i Patrimoni, de 0 a 6 punts.
D) Altres mèrits relacionats amb la matèria objecte d’aquesta convocatòria com són experiència professional, beques, publicacions, de 0 a 6 punts.
E) Coneixements de valencià: grau elemental (B1), 1 punt; (B2), 1.5; grau mitjà (C1), 2 punts; grau superior (C2), 3 punts.
F) Coneixements d’informàtica (cursos certificats), de 0 a 2 punts.
G) Altres titulacions oficials i mèrits que no constituïsquen requisit per a la concessió de la beca, de 0 a 2 punts.

Després de la comprovació de l’expedient acadèmic i del curriculum vitae de cadascun dels aspirants, la puntuació obtinguda és la que es presenta de manera provisional en la següent taula.

Com s’indica en el punt 6 de les bases de la beca, la comissió qualificadora, després d’elaborar i publicar en la web de l’Ajuntament la llista provisional amb la puntuació obtinguda per cada aspirant, obrirà un termini d’al·legacions o reclamacions de 10 dies naturals des de l’endemà a la publicació de la llista provisional (20 de desembre data màxima). Una vegada rebudes les al·legacions, si les hagueren, la comissió qualificadora les valorarà i es realitzarà la proposta definitiva amb la puntuació obtinguda i l’ordre de preferència de l’aspirant per a la beca del museu durant l’any 2020.

Quedem a la disposició de qualsevol interessat a través dels mitjans citats en la nostra secció de contactes.