BECA DE FORMACIÓ MUSEU DÁMASO NAVARRO 2021

BECA DE FORMACIÓ
MUSEU DÁMASO NAVARRO 2021

 

La Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el dia 16 d’octubre de 2020, va acordar aprovar les bases que han de regir la convocatòria d’una beca de formació per al Museu Arqueològic i Etnològic Municipal Dámaso Navarro per a 2021.

Les persones aspirants hauran de complir necessàriament els següents requisits:

a) Residir a la Comunitat Valenciana.

b) Haver finalitzat el grau d’Història, Humanitats o Història de l’Art en les últimes promocions (2018, 2019 i 2020).

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de quinze dies naturals a comptar des de la publicació del present edicte en el tauler d’anuncis i en la pàgina web de l’Ajuntament.

Les sol·licituds seran remeses telemàticament pel registre electrònic de la seu electrònica de l’Ajuntament de Petrer (https://bit.ly/3ii5b0m), emplenant la instància genèrica > tramitar, amb les dades personals, i indicant en Exposa el següent: “Coneixent la convocatòria de la beca de formació per al Museu Dámaso Navarro 2021”; i en Sol·licita “Participar en el concurs de mèrits d’aquesta convocatòria pública per a optar a la beca del museu”.

Quedem a la disposició de qualsevol interessat a través dels mitjans citats en la nostra secció de contactes.


Bases Castellà


Bases Valencià